Print logo

Policija kao servis građana u pravnoj državi i izazovi za obrazovanje policije

U saradnji sa Policijskom akademijom iz Danilovgrada organizovan je Okrugli sto koji je bio posvećen predstavljanju i analizi policijske obuke u državama regiona kao principima funkcionisanja demokratski orijentisane policije.

Policijska akademija Danilovgrad

ored predstavljanja i komparativne analize policijske obuke i usavršavanja u državama regiona, na skupu se govorilo i o principima funkcionisanja demokratski orijentisane policije, čiji je rad zasnovan na načelima vladavine prava, kao i o odnosu policije prema građanima i izvršavanju policijskih poslova uz poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Na samom početku skupa predstavnici Policijske akademije iz Danilovgrada su predstavili aktuelnu situaciju u oblasti policijske obuke i usavršavanja u Crnoj Gori kao i izazove sa kojima se suočavaju trenutno na tom polju. Zatim su predstavnici obrazovnih centara policija iz regiona predstavili svoje institucije i modele obuke, što je podtsklo konstruktivnu diskusiju o prednostima i nedostacima pojedinih modela.

Pored toga, učešće predstavnika drugih institucija omogućilo je razmatranje problematike i sa pedagoškog i metodološkog stanovišta, što je još jednom potvrdilo značaj dobre i efikasne međusektorske saradnje.

Tokom diskusije razmatrani su različiti predlozi za eventualnu promenu kurikuluma POlicijske akademije iz Danilovgrada, a predstavljene su i kontrsuktive ideje za kreiranje nastave u okviru obuke policijskih službenika. Naglašena je i neophodnost usklađivanja obuke policijskih službenika sa ciljevima i potrebama policije.

Na samom kraju manifestacije partner se zahvalio Hanns Seidel Fondaciji na podršci i istakao potrebu za nastavkom organizovanja ovakvih i sličnih događaja u cilju razmene iskustava i primera dovbre prakse između država regiona, ako i u cilju produbljivanja saradnje policijskih obrazovnih institucija regiona.