Print logo

Uslovi Fondacije Hanns-Seidel e.V. o korišćenju Online ponude

Uslovi Fondacije Hanns-Seidel e.V. o korišćenju Online ponude

1. Važenje ovih uveta korišćenja 

Fondacija Hanns-Seidel registrovano društvo ("davalac usluga") Vam stavlja na raspolaganje sadržaje ponuđene na domeni www.hss.de  na temelju uslova korišćenja koji su navedeni u nastavku. Ako koristite web stranicu uvažavate važenje tih uslova korišćenja. Ako ne želite biti ograničeni tim uslovima, ne smete da koristite tu web stranicu.

2. Sadržaji online ponude 

Pojedine stranice online ponude su pažljivo uređene i proverene. Međutim davalac usluga ne preuzima garanciju za relevantnost, primernost, potpunost ili kvalitetu informacija, koje su stavljene na raspolaganje. Zahtevi za naknadu prema davaocu usluga, koje se odnose na štete materijalne ili teorijske prirode, koje su prouzročene korišćenjem pogrešnih ili nepotpunih informacija su načelno isključene, ukoliko od strane davalaca usluga ne postoji evidentno namerna ili grubo nemarna pogreška. Davalac usluga zadržava isključivo pravo na izmenu, brisanje delova stranica ili celokupne ponude bez posebne najave ili može povremeno ili definitivno obustaviti objavljivanje.

3. Odgovornost za preusmerenje

Prilikom direktnih ili indirektnih upućivanja na strane internetske stranice („linkove“) koji se nalaze izvan područja odgovornosti davalaca usluga, davalac usluga garantuje samo ako ima informacije o sadržajima i ako je tehnički moguće i prihvatljivo sprečiti korišćenje u slučaju nezakonitih sadržaja. Davalac usluga ovim izričito izjavljuje, da je u trenutku uspostavljanja linka na stranici na koju vodi link nisu bili prepoznatljivi nikakvi protivzakoniti sadržaji.

Davalac usluga nema nikakav uticaj na aktuelno i buduće oblikovanje, sadržaje ili autorstvo stranica na koje je vodio link. Zbog toga se ovim izričito distancira od svih sadržaja svih stranica na koje vodi link, koje su se nakon uspostavljanja linka izmenile. Ova konstatacija važi za sve  uspostavljene linkove i upućivanja unutar vlastite internetske ponude. Za protivzakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje a posebno za štete, koje nastanu korišćenjem ili nekorišćenjem informacija koje se nude na taj način, garantuje samo pružalaca usluga stranice, na koju je upućeno a ne davalaca usluga.

4. Autorsko pravo i pravo zaštićene marke

Davalac usluga nastoji u svim publikacijama poštovati važeća autorska prava. Ako usprkos tome dođe do povrede autorskih prava, tada će davalac usluga nakon saopštenja ukloniti odgovarajući objekt iz svoje publikacije tj. označiti ga odgovarajućim autorskim pravom. Sve marke i zaštitni znaci, koji se navedu u okviru internetske ponude i one koje su eventualno zaštitila treća lica podležu bez ograničenja odredbama dotično važećeg prava o zaštiti znaka i pravu vlasništva dotičnog registrovanog vlasnika. Ne može se samo na temelju običnog navođenja izvući zaključak, da neki logotip nije zaštićen pravima trećih lica. Autorsko pravo za vlastite sadržaje na web stranici pripada samo davaocu usluga.  Umnožavanje takvih grafika, zvučnih zapisa ili tekstova u drugim elektroničkim ili štampanim publikacijama bez izričite saglasnosti davalaca usluga nije dozvoljeno.