Print logo

danilography; CC0 Creative Commons; pixabay

O našem radu u Srbiji

Već pola godine nakon pada Miloševićeve Vlade Hanns Seidel Fondacija je započela svoju razvojno-političku delatnost u Beogradu u cilju unapređenja državne administracije i izgradnje institucija. Kancelarija u Beogradu sprovodi od 2002. godine obrazovno-političke aktivnosti u Crnoj Gori, nekadašnjoj članici Državne zajednice a danas nezavisnoj državi.

Težište projekta predstavljaju mere za izgradnju demokratskih struktura i ostvarivanje uslova za vladavinu prava, pluralizam i tolerantnost prema nacionalnim manjinama. Pored toga, prioriteti rada odnose se na usavršavanje kvalifikovanih stručnih kadrova koji su orijentisani na razvoj u oblasti javne uprave i industrije. Posebna pažnja se posvećuje podršci mladim političarima i multiplikatorima u okviru različitih stručnih oblasti.

Postavljeni cilj i dalje ostaje pružanje podrške Srbiji i Crnoj Gori na njihovom putu ka pristupanju Evropskoj uniji kao i tokom njihovog usklađivanja sa standardima i direktivama Evropske unije. Podrška se ostvaruje putem organizovanja konferencija, angažovanja stručnjaka, savetodavnih angažovanja, sprovođenja obuka i stručnih usavršavanja, seminara i objavljivanjem publikacija.

Kancelarija Hanns Seidel Fondacije u Beogradu se u okviru tekuće faze projekta koncentrisala na sledeće sektore pri organizovanju manifestacija u Srbiji i u Crnoj Gori.

Kancelarija Hanns Seidel Fondacije u Beogradu u saradnji sa partnerskim institucijama u Srbiji i u Crnoj Gori priprema, koordinira i realizuje sve mere u okviru Projekta. Sa našim partnerskim organizacijama ostvarujemo dugogodišnju saradnju, koja se bazira na uzajamnom poverenju.