Print logo

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Društveno-političko obrazovanje i rad sa mladima

Brzina demokratskog razvoja Srbije između ostalog zavisi i od toga u kojoj meri će se uspeti u naporima da se u proces tranzicije uključe motivisani i evropski orijentisani mladi ljudi kao nosioci budućnosti. Kao odgovarajući partneri za realizaciju ovog cilja su se iskristalisali Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Omladinska organizacija „Zaječarska Inicijativa“. Smernice navedenih organizacija u skladu su sa osnovnim vrednostima demokratije i počivaju na prihvatanju procesa tranzicije. U okviru manifestacija koje prate nastavak Projekta planirano je da se u saradnji sa predstavnicima ministarstava i lokalne samouprave putem obrađivanja ustavno-pravnih i političkih tema mladim građanima prenesu ideje pravne države i principa subsidijarnosti. Uz to sledi i prenošenje osnovnih vrednosti pluralističkog društva. U smislu podrške prilikom ostvarivanja postavljenog cilja predviđeno je angažovanje funkcionera iz zakonodavnog sektora.

Planirane manifestacije i savetodavne mere nemaju za cilj da primoravaju partnere da primenjuju nemačke koncepte već da im pruže sugestije prilikom izgradnje sopstvenih političkih, privrednih i socijalnih sistema kao i da im u tom smislu prenesu impulse za preuzimanje sopstvene inicijative.