Print logo

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Policija i unutrašnja bezbednost

Važno težište rada predstavljaju mere za povećanje unutrašnje bezbednosti. Prvi uspesi u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala već su vidljivi. Uz pomoć ciljanih obuka i stručnih usavršavanja u vidu redovnih bilateralnih i multilateralnih radnih sastanaka na različitim nivoima doprinosi se proširivanju i intenzivnijem korišćenju već postignutih efekata sinergije prilikom koordinisanja aktivnosti u cilju borbe protiv organizovanog kriminala.

Uvođenje modularnog sistema obuke koji je podržala Hanns Seidel Fondacija doprinosi sveobuhvatnoj modernizaciji sistema policijske obuke.

Uprava granične policije nalazi se pred velikim izazovom uslovljenim prenošenjem nadležnosti u oblasti zaštite granica sa vojske na graničnu policiju. Upravo iz tog razloga javlja se značajna potreba za intenzivnim merama sa ciljem obezbeđivanja zaštite i kontrole državnih granica kao i za obukom pripadnika granične policije. Hanns Seidel Fondacija u tom smislu intenzivnije nudi manifestacije koje imaju za cilj saradnju sa susednim zemljama Mađarskom, Bugarskom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.

Težište naše saradnje sa saobraćajnom policijom usmereno je na oblast zakonodavstva sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i ,u praktičnom smislu, na obavljanje policijskih zadataka i na usavršavanje pripadnika saobraćajne policije.

Kancelarija Hanns Seidel Fondacije u Beogradu u saradnji sa partnerskim institucijama u Srbiji i u Crnoj Gori priprema, koordinira i realizuje sve mere u okviru Projekta. Sa našim partnerskim organizacijama smo ostvarili dugogodišnju saradnju koja počiva na uzajamnom poverenju.